Változásmenedzsment

2023.09.01
Hogyan képzeld el a változásvezetést? 

A változásvezetés egy olyan folyamat, amely segíti a szervezeteket, hogy jól tudjanak válaszolni a külső környezeti kihívásokra és támogatni tudják a belső fejlesztési folyamatokat. Egy olyan rendszer szemléletű megközelítés, amely a szervezet teljes vertikumával foglalkozik. 

Annak függvényében, hogy milyen kérdésekkel és kihívásokkal áll szembe a szervezet, különböző változásvezetési megoldásokkal dolgozhatunk.

Mire fókuszál a változásmenedzsment?

A változásokra való felkészülés nem ismeretlen a vezetői gondolkodástól, hiszen a szervezetek a mindennapi működésük során átélik a változás jobb és rosszabb fázisait egyaránt. Azonban ahogy megközelítjük a változásokat, amilyen eszközöket és módszereket alkalmazunk, mindaz jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években. 

A változásvezetés formáját két fő tényező határozza meg:

idő és változási képesség 

(amennyi időnk van a változásra és 

amilyen képességeink vannak a változáshoz)

Mi a célja a változásvezetésnek?

A változásmenedzsment arra fókuszál, hogy összhangba hozza a szervezet változási folyamatait,  kiszámíthatóvá, tervezhetővé, végrehajthatóvá tegye azokat. Mindezt úgy, hogy a változási folyamatok egymásra épüljenek, egymást erősítve tegyék lehetővé a szervezet stratégiai céljainak elérését.

Amikor egy-egy új technológia kerül bevezetésre, amely befolyásolja például egy szervezet logisztikai rendszerét, akkor kisebb vagy nagyobb fejlesztési projektek mentén a teljes szervezetet rá lehet állítani egy új működési modellre. Ilyenkor a fejlesztési folyamat a meglevő tapasztalatok alapján jól tervezhető. Tervezhető a szükséges idő, erőforrás, költség és minőség.

A változásmenedzsment igényét az hívta életre, hogy a papíron megtervezett folyamatokat az élet mégis felülírta, a kiváló tervek ellenére nem azok a eredmények születtek, amelyet a vezetők elvártak volna. A szervezeti ellenállás, az időbeli csúszások, a technológia avulása, vagy új, nem várt külső hatások, a váratlan kockázatok mind-mind befolyásolták a kitűzött célok megvalósítást. 

Megerősödött az az igény, hogy a szervezeti változásokat ne csak egy-egy projekt keretein belül vizsgáljuk, hanem annak a hatáskörén túl, rendszer, szervezeti szinten. A változásvezetés azt vizsgálja, hogy a szervezet egyes pontjain történt beavatkozások hogyan hatnak a szervezet egészére, és a szervezet egésze hogyan hat az adott projektre. 

Attól függően, hogy milyen a szervezet mérete és működése, vezetési modellje, technológiája, kultúrája, melyik fejlődési fázisában van, milyen kihívásokkal találkozik és milyen a szervezet változásokhoz fűződő képessége, különbözőképpen  hathatnak rá a beavatkozások. Vagyis szükség van egy olyan közös nevezőre, amely mentén össze lehet hangolni a projekteket és egy olyan csoportra, amely megfelelő eszközökkel és felkészültséggel képes erre. 

a közös nevező a stratégiai cél,

a közös csoport a változásvezető team.

Mi befolyásolja a változásvezetést?

Ha a szervezeti környezettől indulunk, akkor annak függvényében, hogy milyen változás elé néz a szervezet, megkülönböztetünk

 • külső hatások által generált változásokat, illetve
 • a szervezet belső fejlődési igényeiből származó változásokat.

Ha az időbeliséget nézzük, akkor vannak olyan változások, amelyek gyors beavatkozást, válaszlépéseket igényelnek, mert a szervezet működése, fennmaradása a tét. És vannak olyanok, amelyek a szervezet természetes napi működéséhez illeszkedően lassan formálják át a működést.

Gyors változásnál átrendeződhetnek a szervezet alapfunkciói, vezetési modellje, kommunikációs rendszerei. A cél az, hogy a változások mentén minél jobban lehessen kiegyensúlyozni a szervezet működését. Ezek a változások berobbannak a szervezet életébe – akár a COVID-19 – és felülírják a szervezet teljes működését. A hatásból kiindulva a szakirodalom ezt a változást nevezi robbanásos változásnak.

A robbanásos változásra kezdetben reagálunk, leszűkítjük a szervezet működését az alapműködésre. Azonban ahogy haladunk időben előre, a szervezet megtanul élni ebben az új rendszerben és elkezd újra egyensúlyba kerülni. Kifelé, a jövő felé tekinteni.

Azok a változások, amelyek a technológiai, társadalmi, gazdasági változások mentén jönnek a szervezetekkel szembe, hagynak kifutási időt az illeszkedésre, egyúttal lehetőséget adnak a folyamatos építkezésre. Ezért nevezi a szakirodalom ezeket a változásokat inkrementális, építkező változásnak.

A változások vonatkozásában azonban kritikus kérdés, hogy mennyire képes a szervezet lépést tartani a változó világgal. Minél később hozza meg azokat a döntéseket, amelyek segítenek lépést tartani vagy felkészülni az új kihívásokra, annál kevesebb ideje marad a szervezetnek átállnia az új megoldásokra. Az eltolt változási döntések azt eredményezhetik, hogy a változás lefutását gyorsnak élik meg a szervezetek, azonban ha belegondolunk, az időben megkezdett változással ugyanez a folyamat lehetett volna folyamatosan építkező is.

Hogyan változik a szervezet?

A változásvezetés szempontjából meg kell különböztetni két nagyobb változási, fejlődési formát.

 • evolúciós fejlődés,
 • revolúciós fejlődés,

Az evolúciós fejlődés alapja a folyamatos építkezés. Amikor a szervezetnek van lehetősége lépésről lépésre megtervezni a változás, fejlődés folyamatát.  A szervezet lassan építkezve, egymás utáni projektek mentén alakítja át a működését - tanulva mindig az előző projektek tapasztalataiból. A fejlesztési folyamatok többek között érinthetnek működésfejlesztést, vezetési modell átalakítást, együttműködési modellek újragondolását. A fejlesztések mentén a szervezet szép lassan hozzá illeszkedik a stratégiai célokhoz, külső környezethez.

Az építkező fejlődési folyamatot az boríthatja fel, ha a szervezet elérkezik valamilyen szervezeti konfliktushoz, az életciklusában megérett valami új működési formára, vagy a fejlesztések ellenére a szervezet alapműködése már nem éri el a kívánt képességet. Ilyenkor vannak a nagy ugrások, revolúciós átalakulások.

A revolúciós fejlődésnél a szervezet teljesen új pályára, új működési modellre áll, amely alapjaiban forgatja fel a működést. Ez egy olyan irányváltás és egyben törési pont, amely merőben új kihívások elé állítja nem csak a vezetőt, hanem a szervezet minden tagját. A régi gondolkodástól el kell szakadni, az új megközelítések mentén pedig új utakra kell indulni. Járatlan út, minden bizonytalanságával együtt. És mindehhez egyfajta külső vagy belső kényszer is kapcsolódik.

A fejlesztők és kutatók megfigyelték, hogy minden szervezetben az evolúciós és revolúciós fázisok követik egymást. Vagyis a lassú fejlődéseket egy-egy nagyobb ugrás, átrendeződés kíséri. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 4-8 éves lassabb fejlődési fázist, egy-egy nagyobb kiugrás követi, amely alapjaiban rázza meg a szervezetet.

A lassabb fejlődési fázisok lehetővé teszik, hogy a szervezetek illeszkedjenek a környezethez, a változások mentén újra és újra összehangolja működését. A folyamatban levő változások ellenére a szervezet képes megőrizni egyfajta biztonságos egyensúlyt.

A nagyobb ugrásoknál, amikor új pályára kell állnia a szervezetnek - vagy valamiért messze elmaradt a környezet által diktált iramtól, sürgős és gyors beavatkozásra van szükség - jelentősen megterheli a napi működést és az emberek tűrőképességét. Ellenállás. A változás mértékétől és a változás kezelésétől függően engedheti vagy el is fojthatja az átalakulási folyamatot.

Lehet a változásokat tudatosan kezelni?

Annak függvényében, hogy milyen változással áll szembe a vezető, választhat megoldásokat a változás-, a válság- és a krízisvezetés módszertanából.

Mit kínál a változásmenedzsment a külső és belső fejlődési folyamatokhoz?

 1. változásvezetési modelleket,
 2. mérési és értékelési megoldásokat
 3. kockázatértékelési modelleket,
 4. visszacsatolási folyamatok kialakítását,
 5. szervezeti ellenállás átformálását,
 6. kommunikációs eszközöket,
 7. változási eredmények elmélyítését a szervezetben.

Mindezt egy tudatosan tervezett változási görbe mentén. 

A változásvezetési modellek mentén különböző megoldásokat kaphatnak a szervezetek az eklektikus kihívásokra. A változási modellek megteremtik a változás tervezésének lehetőségét. Amennyiben a változási folyamatot tervekkel támogatjuk, akkor irányított változásról beszélünk, azok hiányában irányítatlan változásról. 

Hol helyezkedik el a szervezetben a változásmenedzsment?

Felmerülhet a kérdés, hogy ezeket a módszereket miért nem a fejlesztési projekttervek tartalmazzák? A fejlesztési projekttervek egy-egy szakmai terület, vezetési szint fejlesztésére fókuszálnak, a változások azonban kihatnak a teljes szervezetre. Ezért a változásvezetés folyamatát úgy kell kialakítani, hogy az figyelembe vegye a szervezet teljes működését.

A változásmenedzsment akkor tudja teljes hatását kifejteni, ha az a stratégiai vezetés részévé válik.

 1. a szervezet egészével dolgozik,
 2. a szakterületek változási programjából rendszer szintű változáskezelési tervet készít,
 3. rálát a különböző területek folyamataira,
 4. hatásköre van beavatkozni a változási folyamatokba, 
 5. független és objektív irányítója vagy vezetője a változásnak.

Hogy néz ki egy változási folyamat?

A változásmenedzsment célja, hogy egy kiinduló állapotból a szervezetet eljuttassa egy magasabb fejlettségi állapotba, de legalábbis egy számára kiegyensúlyozott állapotba.

Ha az általános modellt vesszük, akkor a változásvezetés fő pontjai az alábbiak:

 1. a változás okának meghatározása,
 2. a változás céljának meghatározása,
 3. kockázat és hatáselemzés összeállítása,
 4. a változás értékelési rendszerének és visszacsatolási folyamatának kialakítása,
 5. változás lépéseinek (folyamat) kialakítása, erőforrás és ütemterv összeállítása,
 6. változásvezetési modell kiválasztása,
 7. változási kommunikáció kidolgozása,
 8. változásvezetők és szervezet felkészítése, hatáskörök meghatározása,
 9. változási program elindítása
 10. visszajelzések mentén kalibrálás,
 11. program zárása, tapasztalatok feldolgozása,
 12. eredmények és hatások feldolgozása,
 13. eredmények publikálása, elismerése,
 14. tapasztalatok szervezeti tudássá konvertálása.

A változásmenedzsment garantálja a sikert?

Valójában a sikert semmi nem fogja garantálni. A változásmenedzsment (a változások vezetése) megnöveli annak esélyét, hogy a projektek összehangoltan kerüljenek levezetésre és nagyobb hatásfokkal tudjanak érvényesülni az eredmények. Maga a szervezet éli meg biztonságosabban, ha a változások, fejlesztések változási program keretében történnek. Illetve az irányított változások mentén a szervezet azt érzi, hogy a különböző projektek egy fejlesztési cél felé haladnak - egymást támogatólag.

A változásvezetés építkezik a folyamatos fejlődésre - valójában minden helyzetben. Minden változás egy olyan tanulási folyamat, ahol a tapasztalatok és eredmények feldolgozásával a szervezet változási képessége fejlődik. Tanul a jó és a rossz lépésekből. Ez a szervezeti reziliencia, a rugalmas szervezeti válaszkészség tudatos kialakítása. Az irányított változásvezezetési programok, a tapasztalatok feldolgozása nem csak a szervezeti rezilienca képesség kialakítását segíti, hanem a változásvezetés folyamatos fejlődését. 

Minden szervezet valahol onnan kezdi, hogy a tankönyvekből, szakirodalomból elkezdi felépíteni a saját változásvezetési programját. A legtöbbet a saját sikerei és hibái mentén tanul. Ezért azokkal érdemes kiegészíteni az elméletet és valós gyakorlati eszközzé formálni. 

Mindemellett valójában a vezetőknek soha nem az az igényük, hogy jó változásvezetési programjuk legyen, vagy hogy reziliens legyen a szervezet, hanem azt, hogy maga a szervezet legyen eredményes. A változásmenedzsment eszköz lehet mindehhez. Miben láthatóak az eredmények?

 1. A különböző modellek tudatos alkalmazásával  a szervezet készülhet a változásokra, felkészültebbé válik és jobban reagálhat rájuk. 
 2. Látva és értve az evolúciós és revolúciós dinamikát, tervezhetőbbé válik a szervezet fejlődése.
 3. A különböző fejlesztési programok elkezdenek egy irányba futni, amely segíti a szervezeti célok hatékonyabb elérését. 
 4. A szervezet jobban éli meg a változást, az ellenállás jobban kezelhető, ami segíti a napi működés jobb megélését. 

A vezető pedig mindebből azt érzékeli, hogy jobban tud a szervezet a változásokhoz illeszkedni és eredményesebben működik. Ha pedig már mélységében foglalkozunk változásvezetéssel, akkor mindezen eredmények mérési mutatók mentén is prezentálhatóak.

Ha a változásvezetési program valóban a szervezet működéséhez illeszkedik, képes a szervezet működését támogatni. Nem vitás, hogy tud változásmenedzsment nélkül élni a szervezet, azonban ha a vezető rájön az igazi értékére, rájön, hogy nem tud meglenni nélküle.

Hogy mi az értéke, milyen lehetőségek vannak benne, hogyan lehet igazi vezetési eszközként használni? Ezekkel fogom a továbbiakban folytatni...

 

Az újabb tartalmakkal visszavárlak egy későbbi időpontban